تاریخچه اتحادیه

نگاهی به تاریخچه اتحادیه

اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان ازقبل از سال 1351 به نام شورای اسفنج فروشان اصفهان در حال فعالیت بوده است.

در سال 1351 به شماره ثبت 32 به ریاست آقای علی اکبرحکیمی فر ثبت گردید.

سپس آقای حاج حسین احمدی اصفهانی و پس از ایشان آقای همایون کاوه به مدت 16 سال به عنوان سومین رییس اتحادیه انتخاب شدند.

پس از ایشان آقای احمدحکیمی فر به مدت 4 سال به سمت ریاست اتحادیه و پس از ایشان آقای جوادحاجی علیزاده و هم اکنون آقای محمود مقاره عابد ریاست وقت اتحادیه را بر عهده دارند.

رسته های این اتحادیه شامل فروش مصنوعات ملامین و پلاستیک و مشمع و تشک اسفنجی بود ، که در سال 88 به همت هیات مدیره وقت رسته تولید و تزریق نیز به رسته های این اتحادیه اضافه گردید.

درسال 1396 از اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان شناسه ملی به نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک و ملامین شهرستان اصفهان دریافت شد.

این اتحادیه اکنون دارای 12 رسته که سه رسته تولیدی و 9رسته توریعی می باشد در حال حاضر تعداد اعضا تولیدی و توزیعی  دارای پروانه کسب حدود 1800 نفر هستند