کمیسیون‌های اتحادیه‌ صنفی

اتحادیه صنف پلاستیک،نایلون و مشمع اصفهان

کمیسیون‌های اتحادیه‌ صنفی

( موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی)

 

ماده 1- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتحادیه: اتحادیه ‏های صنفی.

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

کمیسیون ها: کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی، فنی و آموزشی اتحادیه.

تشکیل کمیسیون ها

ماده 2- اتحادیه‌ موظف است نسبت به تشکیل کمیسیون‌های زیر با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند

کمیسیون های اتحادیه

1-کمیسیون رسیدگی به شکایات.
2- کمیسیون حل اختلاف.
3- کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی.
4- کمیسیون فنی.
5- کمیسیون آموزشی.

کمیسیون آموزشی

ماده 10- وظایف کمیسیون آموزش
1- نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.
2- همکاری در برگزاري دوره‏هاي آموزشي متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع بند ن ماده 30 قانون) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.
3- همکاری در برگزاري دوره‏هاي آموزشي تخصصی فنی (مهارت شغلی) به منظور بالابردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.
4- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه

کمیسیون بازرسی

ماده 11- وظايف کمیسیون بازرسي:
1- بازديد از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضي صدور و تمدید پروانه كسب.
2- همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.
3- شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.
4- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه

کمیسیون فنی

ماده 9- وظایف کمیسیون فنی:
1- هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحيت فني از متقاضيان پروانه كسب با مجوز سازمان هاي ذي ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فني.
2- اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.
3- بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.
4- همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.
5- کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.
6- اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.
7- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه

کمیسیون حل اختلاف

ماده 7- وظايف کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی و صلح و سازش بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.
ماده 8- ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف:
1- شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحاديه برای اقدام قانونی اعلام نماید.
2- در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.
4- چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد.
تبصره- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع ر سیدگی نماید

کمیسیون رسیدگی به شکایات

ماده 5- وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات،
رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.
ماده 6- ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات:
1- کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات‌ صنفی، به اتحادیه‏ مربوط اعلام نمایند. اتحادیه‏ موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.
2- کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.
3- اتحادیه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزيرات حكومتي و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید

کمیسیون رسیدگی به شکایات

اعضاي هر كميسيون سه تا پنج نفر می باشند که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفی، به پیشنهاد اتحادیه و تصویب هیات رییسه اتاق انتخاب می گردند.
اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ اعتبار نامه و شروع به کار، نسبت به معرفی افراد مورد نظر به اتاق برای تشکیل کمیسیون ها اقدام نماید.
تبصره- هر یک از اعضای هیات مدیره، در صورت تمایل می تواند بدون داشتن سمت فقط عضو یکی از کمیسیون ها باشد.
2- اعضاي كميسيون در نخستین جلسه خود با حضور رییس اتحادیه از میان خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی و در کمیسیون های پنج نفره، یک نفر رییس، یک نفر نائب رییس، یک نفر منشی و دو نفر را به عنوان عضو کمیسیون با رأی اکثریت اعضا انتخاب خواهند نمود.
3- مدت ماموریت اعضای کمیسیون ها محدود به مدت خدمت هیات مدیره اتحادیه بوده و تا تعیین اعضای جدید، این ماموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.
جلسات کمیسیون
ماده 4- طرز تشکیل جلسات کمیسیون :
1- جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار تشکیل (براساس ارجاع موضوع از طرف اتحادیه) و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد.
2- دعوت نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکیل جلسه کتباً به اطلاع اعضا و اشخاصی که باید در جلسه کمیسیون حضور یابند، برسد.
3- تشکیل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رییس کمیسیون و یا رییس اتحادیه امکان پذیر می باشد.
4- صورتجلسات هر کمیسیون شامل شرح تصمیمات متخذه، تاریخ جلسه، اسامی حاضر و غایب توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضای حاضرین می رسد.
5- موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکالیف کمیسیون و در چارچوب مقررات صنفی خواهد بود و نظرات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانونی باشد.
6- تصمیمات کمیسیون پس از تایید هیات مدیره، لازم الاجرا خواهد بود.
7- در صورت نیاز کمیسیون ها می توانند با هماهنگی اتحادیه از نظرات تخصصی افراد صاحب نظر استفاده نمایند. اتحادیه مکلف است، تسهیلات لازم را در اختیار کمیسیون قرار داده و همکاری لازم را در جهت اجرای وظایف قانونی آنها انجام دهد.
8- رییس کمیسیون موظف است، گزارش عملکرد کمیسیون را بطور ماهیانه به اتحادیه ارایه نماید.
9- مکاتبات مورد نیاز کمیسیون از طریق اتحادیه انجام خواهد شد