هیئت مدیره

محمود مقاره عابد

رییس هیات مدیره

ابوالقاسم عبدالهی

نایب رییس اول

علیرضا شوشتری

نایب رییس دوم

جمشید صدری

دبیر

مهران صفری میرقلعه

خزانه دار

کمال رضایی حسین آبادی

عضو هیات مدیره

مهدی ناجی

عضو هیات مدیره

جواد معین

بازرس هیات مدیره