رسته های اتحادیه

1_تولید سیم ظرفشویی

289926

2_تولیدکننده پلاستیک نایلون و ملامین

252043

3_خرده فروشی و تهیه مواد اولیه پلاستیک و نایلون

523869/7

12 متر

4_عمده فروشی و تهیه مواد اولیه پلاستیک و نایلون

519029/3

10 متر (دفتر)

30 متر

5_بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکی

372011

6_خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکی

523866

10 متر

7_خرده فروشی پلاستیک نایلون و ملامین

523869/6

10 متر

8_خرده فروشی ظروف و لوازم پلاستیکی

523332

15 متر

9_خرده فروشی ظروف و لوازم یکبارمصرف

523865

15 متر

10_عمده فروشی پلاستیک نایلون و ملامین

519029/2

10 متر (دفتر)

30 متر

11_عمده فروشی ظروف و لوازم یکبارمصرف

519021

15 متر (دفتر)

30 متر

12_تولید ظروف پلاستیکی